Either
scala
Equiv
scala
Error
scala
Exception
scala
error
TestOutput TestOutputLog ConsoleTestOutput
errorColor
TestOutput ConsoleTestOutput