PartialOrdering
scala
PartiallyOrdered
scala
pending
TestOutput ConsoleTestOutput